Algemene voorwaarden van Stichting IJsselsteinse Vakantie Ontspanning voor kaartverkoop en deelname aan IJVO-week

 • 1 Definities
  1. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting IJsselsteinse Vakantie Ontspanning;
  2. IJVO: Stichting IJsselsteinse Vakantie Ontspanning, gevestigd te IJsselstein aan Duitslandstraat 7ij (3402 TJ), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41178159;
  3. IJVO-week: de – in beginsel laatste – week (maandag tot en met vrijdag) van de zomervakantie voor basisschoolkinderen in IJsselstein, gedurende welke week de IJVO haar activiteiten ten behoeve van die kinderen organiseert;
  4. IJVO-terrein: het terrein waar de IJVO tijdens de IJVO-week haar activiteiten organiseert;
  5. IJVO-kaart: de door de IJVO aan het kind uitgereikte kaart, die bewijs is van deelname aan de IJVO-week;
  6. kind: een kind dat deelneemt aan de IJVO-week;
  7. ouder: de ouder of andere wettelijk vertegenwoordiger van het kind die de overeenkomst met IJVO aangaat;
  8. overeenkomst: de overeenkomst tussen de IJVO en de ouder ter zake van deelname van het kind aan de IJVO-week;
  9. vrijwilliger: alle natuurlijke personen die voor, tijdens en na de IJVO-week belast zijn met de organisatie en/of uitvoering van de IJVO-week.
 • 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij de IJVO producten of diensten van welke aard ook aan de ouder levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
  2. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de algemene voorwaarden overeenkomen.
 • 3 Deelnamevoorwaarden en inschrijving
  1. Deelname aan de IJVO-week staat open voor kinderen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • het kind zit in een van de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool, en
   • het kind is woonachtig en/of schoolgaand in IJsselstein, en
   • het kind is tijdig ingeschreven als beoogd deelnemer aan de IJVO-week door middel van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op de website van de IJVO dan wel door middel van inlevering van het volledig ingevulde inschrijfformulier op het adres van de IJVO (Postbus 106, 3400 AC IJsselstein), en
   • het kind heeft niet in twee voorgaande jaren een voor hem/haar beschikbare kaart niet opgehaald, en
   • indien loting plaatsvindt: het kind is ingeloot dan wel is vrijgesteld van loting.
  2. Alleen een ingeschreven kind kan meedoen aan de loting.
  3. Ieder kind moet afzonderlijk worden ingeschreven.
  4. Het bestuur van de IJVO bepaalt jaarlijks de uiterste inschrijfdatum. Voorafgaand aan de inschrijfdatum stelt het bestuur het maximaal aantal kinderen vast, dat in de aankomende IJVO-week daaraan mag deelnemen.
  5. Indien IJVO constateert dat de inschrijving niet op de uiterste inschrijfdatum is ontvangen (via website of postbus) geldt de inschrijving als niet ontvangen.
  6. Niet leesbare en/of onvolledige inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
 • 4 Loting
  1. Indien het aantal inschrijvingen het maximaal aantal deelnemers overtreft, wordt door middel van loting bepaald welke kinderen deelnemen.
  2. Loting vindt plaats onder toezicht van een notaris. De uitslag van de loting wordt aan de ouder per email bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet nader gecorrespondeerd.
  3. Ter zake van de loting gelden de volgende regels:
   • Kinderen die in jaar x uitgeloot zijn, zijn in jaar x+1 vrijgesteld van loting en zijn dus zeker van deelname, met uitzondering van kinderen die ten tijde van de loting in jaar x in groep 8 zaten of in jaar x op andere wijze alsnog in aanmerking zijn gekomen voor deelname
   • Indien een kind wordt uitgeloot, betekent dit tevens uitloting van de ingeschreven andere kinderen uit hetzelfde gezin.
  4. Vrijgesteld van loting zijn kinderen van wie de ouder:
   • Vrijwilliger is én tijdens de IJVO-week tenminste 4 hele dagen als vrijwilliger werkzaamheden verrichten, of
   • U-pashouder is en het U-pasnummer heeft vermeld op het inschrijfformulier.
 • 5 Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt voor deelname van kinderen die zijn vrijgesteld van loting tot stand door inschrijving van het kind.
  2. Ter zake van de deelname van kinderen die niet zijn vrijgesteld van loting komt de overeenkomst eveneens tot stand door inschrijving van het kind, maar onder de opschortende voorwaarde van inlotingvan het kind. Indien het aantal inschrijvingen gelijk is aan of lager is dan het maximum aantal deelnemers, vervalt deze opschortende voorwaarde door het vaststellen van dat aantal door het bestuur als bedoeld in 3.f .
 • 6 Kaartprijs en betaling
  1. De prijs voor een IJVO-kaart wordt jaarlijks door het bestuur van de IJVO vastgesteld en bekendgemaakt via de website van de IJVO.
  2. De uiterste betaaldatum wordt door het bestuur bekendgemaakt aan de ouders via de website, email en via vermelding op het inschrijfformulier. De bekendmaking op de website geldt als bekendmaking aan elke afzonderlijke ouder, die een inschrijving heeft gedaan.
  3. Ouder dient de prijs voor een IJVO-kaart uiterlijk op uiterste betaaldatum te voldoen. Betaling vindt plaats op de wijze die is aangegeven op de website van IJVO. Betaling ná de uiterste betaaldatum leidt tot annulering van de inschrijving en derhalve uitsluiting van deelname aan de IJVO-week en restitutie van de betaling.
 • 7 Kaarten
  1. Na ontvangst van de betaling stuurt de IJVO de IJVO-kaart per reguliere post naar het door de ouder opgegeven adres. Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van de IJVO-kaart ligt bij de ouder vanaf het moment dat de IJVO-kaart de ouder heeft bereikt of in zijn macht is gekomen.
  2. De IJVO-kaart is het bewijs van deelname aan de IJVO-week. Het recht op deelname aan de IJVO-week en de IJVO-kaart zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het is ook niet toegestaan de IJVO-kaart op enige commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken dan wel de IJVO-kaart in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is IJVO gerechtigd de IJVO-kaart ongeldig te maken.
  3. Na ontvangst van de IJVO-kaart dient de ouder de IJVO-kaart te controleren op fouten en deze in voorkomend geval zelf aan te passen via MIJN IJVO of te melden bij kaartverkoop  van de IJVO.
  4. Speciale wensen, zoals rolstoel- en medicijngebruik, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. De IJVO kan geen enkele garantie bieden dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.
  5. Het is de ouder en het  kind niet toegestaan enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de IJVO-kaart.
  6. Het is de ouder en het kind verboden de IJVO-kaart te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 • 8 Toegankelijkheid
  1. Met inachtneming van de deelnamevoorwaarden is de IJVO-week in beginsel voor elk kind toegankelijk zolang hierover overeenstemming bestaat tussen IJVO en ouder.
  2. De IJVO behoudt zich het recht voor een kind deelname aan de IJVO-week te weigeren voor de duur van de dag(en) of dagde(e)l(en) dat het kind door ziekte of anderszins extra toezichtbehoeftig is, dan wel een gezondheids- of ander risico vormt voor de andere aanwezigen op het IJVO-terrein en een normale toegang van het kind tot de IJVO-week niet van de IJVO verwacht mag worden.
  3. Aan het bestuur van de IJVO komt de uitsluitende bevoegdheid toe over de toegankelijkheid van de IJVO-week. De beslissing door het bestuur is bindend.
  4. Indien een kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen en/of de vrijwilligers, heeft IJVO de bevoegdheid het kind met onmiddellijke ingang de toegang tot het IJVO-terrein te weigeren en de overeenkomst op te zeggen, zonder dat terugbetaling van de prijs voor de IJVO-kaart dient plaats te vinden. Ontoelaatbaar gedrag dat aanleiding is om de toegang te weigeren is onder meer: discriminatie, intimidatie, agressie.
  5. De ouder is verplicht in het geval hij voorafgaand aan de IJVO-week al verwacht dat het kind voor drie of meer dagen gedurende de IJVO-week (maandag tot en met vrijdag) afwezig zal zijn, in overleg te treden met het bestuur van IJVO over het beschikbaar houden van de plaats waarop de kaart recht geeft.
  6. De ouder dient voordat hij de inschrijving bevestigt altijd goed te controleren of de juiste groepsindeling is aangegeven. De ouder dient bij het invoeren van de inschrijving altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.
  7. Als IJVO twijfelt aan de juistheid van de gegevens die de ouder heeft ingevoerd, kan IJVO contact met de ouder opnemen met behulp van de gegevens die de ouder ingevoerd heeft. Als IJVO de ouder niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan IJVO ertoe overgaan de inschrijving te annuleren en de IJVO-kaart alsnog te verkopen aan een andere ouder. Indien IJVO twijfelt aan de juistheid of geldigheid van de door de ouder bij de inschrijving ingevoerde gegevens of het door de ouder gebruikte betaalmiddel, dan heeft IJVO het recht de inschrijving van de ouder te annuleren en de IJVO-kaart alsnog te verkopen aan een andere ouder. IJVO zal zich inspannen om in een dergelijke geval de ouder te informeren.
 • 9 Privacy
  • De ouder wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van IJVO, die op de website van de IJVO raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
 • 10 Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken, ontstaan gedurende de IJVO-week, of tijdens de voorbereiding daarvan dan wel tijdens de afbouw, wordt bij deze uitgesloten, indien en voor zover het schadebedrag uitstijgt boven het bedrag waarvoor de IJVO tegen dergelijke schade is verzekerd.
  2. Ouder vrijwaart de IJVO voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of niet voldoende naleven door de ouder van enige verplichting jegens de IJVO, al dan niet voortvloeiende uit de algemene voorwaarden.
  3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ouder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de IJVO meldt.
  4. De IJVO kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van de IJVO-kaart en het daaraan verbonden recht op deelname dan ook. Bij verlies of diefstal kan de ouder de IJVO verzoeken om een duplicaat van de IJVO-kaart. De IJVO is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet juist afleveren van de IJVO-kaart, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan IJVO.
 • 11 Annulering, afgelasting en overmacht
  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de IJVO in geval van overmacht het recht om de toegang tot de IJVO-week op te schorten, zulks door dit schriftelijk – daaronder begrepen per fax, SMS of email – aan de ouder mede te delen en zulks zonder dat IJVO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de IJVO kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden.
 • 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten met de IJVO is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 • 13 Diversen
  1. Het is de ouder en het kind niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het IJVO-terrein: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, licht ontvlambare materialen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname door IJVO. Hamers voor het timmeren van en aan de hutten zijn wel toegestaan.
  2. Het brengen en ophalen van het kind vindt plaats op de wijze en op de tijdstippen die daarvoor door IJVO zijn of worden aangegeven.
  3. Het is de ouder alleen op de maandagochtend bij het bouwen van de hut (alleen bij kinderen uit de jongste en middenwijken, bij het wegbrengen van zijn kind en op de vrijdagse feestavond toegestaan om het IJVO-terrein te betreden. Indien een ouder zijn kind tussentijds wil ophalen of om een andere reden het IJVO-terrein wil betreden, dient hij zich te melden bij  de informatiebalie en zich te houden aan de door deze gegeven instructies. Deze instructie kan inhouden het ondertekenen van een schriftelijke verklaring door de ouder.
  4. Bezoek van ouders of derden (bijvoorbeeld broers, zussen, grootouders) aan het kind is tijdens de IJVO-week niet toegestaan, behoudens tijdens de vrijdagse feestavond.
  5. Het kind en de ouder dienen zich op het IJVO-terrein te houden aan de door vrijwilligers van de IJVO gegeven richtlijnen, instructies en voorschriften, met name op het gebied van veiligheid en toezicht.
  6. Waar in deze algemene voorwaarden IJVO zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is IJVO gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een emailbericht, SMS of fax.
  7. De IJVO mag het door de ouder opgegeven (e-mail)adres als juist beschouwen, totdat de ouder aan IJVO een ander (e-mail)adres is medegedeeld.
  8. Kennelijke vergissingen en/of schrijffouten op de website van de IJVO dan wel in IJVO-kaarten en/of andere bescheiden binden de IJVO niet.
  9. De ouder verleent de IJVO toestemming voor openbaarmaking en verspreiding van beeldmateriaal waarop het kind te zien is op de website van de IJVO en op de DVD van de desbetreffende IJVO-week.
  10. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de IJVO vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  11. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.ijvo.nl.